Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego powstaje w kilku przypadkach. Pojawia się on w sytuacji, gdy członek rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z własnego tytułu, czyli jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolnicza działalność gospodarczą, bezrobotny. Drugi przypadek dotyczy tego, że członek rodziny nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej, co wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Fotolia_159157346_Subscription_XXL_Copyjpg

Członek rodziny w świetle prawa

Do celów ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce przyjęte w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
 • małżonka;
 • wstępnych (czyli rodziców bądź dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ponadto jeszcze dziadkowie mogą zgłaszać wnuki do takiego ubezpieczenia. Warunkiem jest jednak to, że żaden z rodziców:

 • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
 • nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
 • nie jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnemu.

Sytuacje wyjątkowe

Są pewne sytuacje, w których dana osoba powinna zostać zgłoszona wyłącznie jako członek rodziny. Obejmują one m.in.:

 • uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, bądź w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3 ww. ustawy;
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Fotolia_192968107_Subscription_XXL_Copyjpg

Zgłasza płatnik składek

Zgłoszenie należy przekazać w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej tego zgłoszenia. Wystarczy, że zrobi to tylko jedna osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Do ZUS-u przekazuje to płatnik składek – zarówno zgłaszanie, jak i wyrejestrowywanie z tego ubezpieczenia członków rodziny jest jego obowiązkiem. Dokonuje tego na formularzu ZUS ZCNA w formie papierowej. To specjalnie opracowany wzór, który jest do pobrania np. na stronie ZUS-u. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik lub zleceniobiorca dokonuje więc za pośrednictwem swojego pracodawcy/zleceniodawcy. Samodzielnie za to robi to osoba prowadząca własną działalność księgową lub zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

W praktyce najczęściej pracownik zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego swojego potomka lub małżonka, który nie jest nigdzie zatrudniony. Nie ma w tym zakresie żadnych liczebnych ograniczeń. Zgłoszenie jest bezpłatne i może obejmować dowolną liczbę uprawnionych do tego osób, czyli rzeczywiście niemających własnego tytułu do ubezpieczeń. Uprawnia ono do korzystania z usług państwowej służby zdrowia (w ramach NFZ) – szpitali i przychodni lekarskich.