Wdrażanie controllingu w spółkach kapitałowych

Działanie controllingu polega na stałym monitorowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem stopnia realizacji celów i dopasowania się przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia oraz przekazywaniu informacji zarządzającym o potrzebie podejmowania działań korygujących. Monitorowanie przedsiębiorstwa odbywa się za pośrednictwem dwóch mechanizmów: sprzężenia zwrotneg (feed-back) oraz sprzężenia wyprzedzającego feed-forward).

Controlling operacyjny skoncentrowany jest na bieżącym osiąganiu celów, a tym samym na wspieraniu sprawności działania przedsiębiorstwa. Głównym celem controllingu operacyjnego jest utrzymanie bieżącej rentowności, płynności i  efektywności przedsiębiorstwa, które umożliwia pomiar i analiza takich wielkości jak: przychody-nakłady, wpływy-wydatki, koszty-wyniki. Działania controllingu operacyjnego nakierowane są na wnętrze przedsiębiorstwa, głównie w zakresie koordynacji procesów wewnętrznych, dokonując pomiaru ilościowych wielkości.


W ramach swojej działalności oferujemy usługę zaprojektowania i wdrożenia controllingu w spółce, jak i outsourcing tych usług.

W celu przedstawienie oferty zapraszamy do kontaktu.


Controlling Poznań, Szczecin, Wrocław